Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č.. č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon “) je Valsesia, sro IČO 36 626 031 se sídlem Stromová 463/10, 962 33 Budča (dále jen: „ provozovatel “).

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou:  

 • adresa: Stromová 463/10, 962 33 Budča 
 • email: info.cz@rochester-napoje.sk
 • telefon: +421 903 513 007

3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2021

 

 

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme společnost Valsesia, sro Provozujeme e-shop na webových stránkách www.rochester-napoje.sk . Pro poskytování našich služeb - prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud požadujete naše produkty a služby, budeme pracovat s kontaktními údaji, které nám poskytnete, zejména prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, adresa, mailový a telefonický kontakt

     

      Z jakého důvodu?

Prostřednictvím nich vás budeme kontaktovat, abychom zabezpečili vyřízení Vaší objednávky a dohodli se na dalších opatřeních týkajících se objednaného zboží.

 

                Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše údaje budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jedná se zejména o fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, mailů a telefonický kontakt

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit naši smlouvu – dodat vám naše zboží. Prostřednictvím vašich kontaktních údajů s vámi budeme komunikovat také o stavu vaší objednávky, případně co se týče reklamací nebo vašich otázek.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat na plnění našich povinností, které nám vyplývají ze zákona (zejména pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

                Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Během plnění naší služby a následně 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

 1. Newslettery (obchodní zprávy)

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání našich novinek.

 

                Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 1 písm. 3 zákona č . 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 5let od posledního nákupu. Odběr můžete kdykoli zrušit e-mailem nebo nás kontaktovat e-mailem: info rochester-napoje.sk

 

II. Kdo se k údajům dostane?

 

Vaše údaje zůstanou u nás. Pracují pro nás však některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k údajům, neboť nám pomáhají provozovat náš e-shop. Jsou to:

 • provozovatel platformy e-shopu Shoptet (společnost Shoptet as, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25
 • společnosti podílející se na expedici zboží: GLS
 • společnosti podílející se na expedici plateb (UniCreditBank, ComGate)
 • poskytovatel e-mailových služeb (Web Yegon)

        

Osobní údaje zpracováváme pouze v rámci Evropské unie.

 

III. Co byste ještě měli vědět

 

V naší společnosti máme jmenovanou zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatizovaného zpracování nebo profilování.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@rochester-napoje.sk nebo zavolejte na +421 903 513007

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, které vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat od nás v určitých situacích výmaz osobních údajů av určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů , případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2021